Dahilde işleme rejimi ikincil işlem görmüş ürün

Dahilde işleme rejimi ikincil işlem görmüş ürün

Asıl işlem görmüş ürünün üretimi esnasında, ortaya çıkan ve ekonomik değeri olan hurda niteliğindeki üretim fazlalığı ikincil işlem ürün olarak ifade edilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen malzemelerden elde edilen ihraç ürünün üretimi esnasında çıkan fire harici, katma değer kazandıracak ekonomik değeri olan fazlalıkların mutlak suretle, belgede beyanının yapılması ve bu miktarların serbest dolaşıma girmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere DİR amacı, ihraç ürün imalatında kullanılacak girdilerin yurt dışından temininde bir takım muafiyetler getirmek sureti ile, yurt dışı piyasalarda rekabet gücünü artırmayı ve katma değer yaratacak üretimler yapmayı teşvik etmektir. Bu şartlar altında fire olarak nitelendirilmeyen , ekonomik değeri olan ve hurda olarak anılan üretim fazlalıklarından tekrar bir kazanç elde edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu nedenle çıkan hurdaların oranları ile beyan edilerek, gerçekleşen ithalat miktarlarına göre serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılması şarttır.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında yapılan yurt içi alımlar ikincil işlem görmüş ürüne tabi değildir. Bunun nedeni ise, yurt içinden temin edilen girdi, millileşmiş yani vergileri ödenmiştir.

İkincil İşlem Görmüş Ürün Beyanı:

Belge müracaatı sırasında , ithal edilecek girdilere ait ikincil işlem ürün beyanının yapılması gerekmektedir. Aynı malzeme için hem ithalat hem de yurt içi alım söz konusu ise, beyan ederken hepsi ithalat şeklinde düşünülmelidir. Belge alımı sırasında belirlenen oranlar, belge kullanımı sırasında revize edilebilir.

Üretim şekillerine göre, ikincil işlem ürün çıkmaması da söz konusu olabilmektedir. Çıkan hurdanın veya firenin geri dönüşüme sokularak tekrar üretim yapılması halinde, firma beyanı ile ikincil işlem ürün olmadığına dair taahhüt alınabilmektedir.

İkincil işlem görmüş ürün revizesi:

DİİB’de ikincil işlem görmüş ürün revizesi, Madde Bilgileri Revizeleri sekmesinden İhracat listesine eklenmek sureti ile yapılır. Belge kapsamında ithal edilen malzemelerin hurdaları , ihracat taahhüdüne eklenerek yapılmaktadır. Bu revize işlemi Dahilde İşeme İzni/Belgesi açık olduğu sürece yapılabilir. Belge süresinin bitmiş olması bu revizenin yapılmasına engel teşkil etmez.

İkincil İşlem Görmüş Ürünün Serbest Dolaşıma Sokulması:

Belge kapsamında ikincil işlem görmüş ürün olarak beyan edilen hurda niteliğindeki üretim fazlası malzemelere , gümrüklerde 4051 rejiminden, ikincil işlem görmüş ürün beyannamesi açılarak, ikincil işlem görmüş ürünün haiz olduğu tüm vergiler hurda/döküntü/kırpıntı  fiyatı üzerinden hesaplanarak doğacak tüm vergiler ve DİİB kapsamında yapılan ithalat esnasında Çevre Katkı Payı ödenmemişse bu fonun ve varsa Kaynak Kullanımı Destek Fonunun (KKDF) ,  ödenmesi sureti ile işlem gerçekleştirilir. bu işlemin gerçekleştirilmemesi halinde yani verginin ödendiğinin tevsik edilmemesi halinde ikincil işlem görmüş ürünün firma bünyesinde olması şartı aranarak 2 katı vergi cezası uygulanır.
İkincil İşlem Görmüş Ürün (İİGÜ) serbest dolaşıma sokulma işlemi Dahilde İşleme izin Belge (DİİB) taahhüdü kapatılana kadar yapılabilir.
Beyanname tutar ve miktarı DİİB’de gerçekleşen ihracat olarak gözükmektedir.

İkincil İşlem Görmüş Ürünün Takibi ve Yönetilmesi:

Belge alırken beyan edilen ile kapaması esnasında gerçekleşen miktar arasında kesinlikle tutarlılık sağlanmalıdır. Bir girdinin aynı zamanda hem yurt dışından hem de yurt içinden temini söz konusu ise bu takibin çok hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir. İyi yönetilememesi halinde , cezai şartlar uygulanmasına sebebiyet vermesi kaçınılmazdır.

Kaynak : Dahilde işleme rejimi ikincil işlem görmüş ürün

Google : dahilde işleme izin belgesi ikincil işlem görmüş ürün

Google : diib kapsamında ikincil işlem görmüş ürün

Google : ikincil işlem görmüş ürün

Google : DİR kapsamında ikincil işlem görmüş ürün

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş