Dahilde işleme rejimi yurt içi alım

Dahilde işleme rejimi yurt içi alım

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraca konu olan eşyanın , hammadde,yarı mamül, mamül girdileri yurt içinden tedariği 2006/12 sayılı Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden yapılır.

Yurt içi Alımlar ;

 Döviz Kullanım Oranına Tabi Değildir.

 İkincil İşlem Görmüş Ürün aranmaz.

 Müeyyide durumunda 2 katı para cezası aranmaz.

 Eşdeğer Eşya Kullanımına tabidir (01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.)

 Yurt içi Alım Yapan firmaların Katma Değer Vergi mükellefi olmaları yeterlidir, imalatçı olma şartı aranmaz. (01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.)

 Dahilde İşleme izin Belgesi’ne istinaden yapılan yurt içi satışlarda , satıcının Katma Değer Vergi mükellefi olmaları yeterlidir, imalatçı olma şartı aranmaz. (01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.)

 Satıcının, DİİB’e istinaden yaptığı ihraç kayıtlı yurt içi teslimlerde , belgenin «İthal Edilecek Maddeler» ile ilgili bölümü doldurarak kaşelemeleri ve imzalamaları gerekmektedir. (01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.)
 Belge taahhüdü kapama sırasında DİİB tarih ve numarasına atfen Yeminli Mali Müşavir Raporu tevsiki gerekmektedir. Bu raporun dönemsel olarak hazırlanması şartı aranmaz.

 Yurt içi alım faturalarının belge taahhüt hesabı kapatılana kadar olan süreçte sisteme firmalar tarafından girişinin yapılması gerekmektedir. fatura tarihi itibarı ile belgede yeterli bakiyenin olmaması , fatura girişi öncesi tahsis artırımına yönelik revize yapılmasına rağmen müeyyideye konudur.

 Belge kapsamında beyan edilen toplam alım miktarında yurt içi alımlar da ithal eşya olarak nitelendirilir. 01.05.2014 tarihi itibarı ile düzenlenen yurt içi alım faturaların toplam tahsis miktarında aşıma sebep olması halinde revizeye konu edilmeksizin müeyyide uygulanır. (01.10.2014 tarih ve 2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.)

 Yurt içi Alım Fatura tarihlerinin belge süresi içerisinde olması esastır.

Yurt içi alım faturalarının kalem bazında KDV’siz tutarlarının 2.500 Tl altı (Sanayi sektörü) 500 TL altı (Tekstil) olmaması şarttır.

 Sisteme fatura tutarları KDV’siz bedel üzerinden kaydedilir.

ÖNEMLİ BİLGİ :
Yeni yapılan değişiklikle birlikte yurt içi alım ve ithalat miktarlarının aynı tahsiste değerlendirilmesi nedeni ile MBR aşımının gerçekleşmesini önlemek için çok özenli ve sistematik bir takip süreci oturtulması gerekmektedir.

Kaynak : Dahilde işleme rejimi yurt içi alım

Google : dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurtiçi alım

Google : diib kapsamında yurt içi alım

 

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş