Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi

Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi

İthalat sırasında verginin ödenmesini ifade eder. Bir başka deyişle ,asıl işlem görmüş ürünün , imalatı sırasında kullanılan işletme malzemesi,mamül, yarı mamül,hammadde,yardımcı madde, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemelerinin ithalatı esnasında doğan tüm gümrük vergileri, KDV, ÖTV, Fonlar (Çevre Katkı Fonu hariç) , Anti-Damping vergilerinin ithalat sırasında ödenerek , asıl işlem görmüş ürünün ihracı halinde geri ödenmesini ifade eder. Ancak işletme malzemesi ithalatında KDV ve ÖTV tahsil edilir. Diğer taraftan Şartlı Muafiyet sisteminde muaf tutulan tüm ticaret politikası önlemleri ve eşyanın ithali sırasında yerine getirilmesi gereken tüm dış ticarette teknik düzenlemeler standardizasyon mevzuatı geri ödeme sisteminde mutlak suretle uygulanır.

İthalat sırasında ödenen vergilerin geri alınması için Dahilde İşleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün kapatılması ve bunu müteakip 3 ay içinde müracaatının yapılması gerekmektedir.

Geri ödeme sisteminden yararlanmak için, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili satır kodunun gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmesi gerekir.

Bu sistem tercihli rejime konu olan ülkelere yapılan ihracatta ödenmesi gereken Telafi Edici Verginin ithalat esnasında önceden ödenmesini de kapsar.

GERİ ÖDEME SİSTEMİ’ nin istisnası olan bir uygulama bulunmaktadır.

“53.Nolu ÖZEL ŞART: İhracat 2006/12 sayılı tebliğin 11.Maddesinin 2. fıkrası uyarınca; belge kapsamında yapılacak ithalatlardan doğacak Gümrük Vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması” doğrultusunda; D.İ.İ.B. başvurusu yapılırken; Geri Ödeme Sistemi seçilmesi ve “53.NOLU ÖZEL ŞART” ın açıklama olarak girilmesi gerekmektedir.

İthalat beyannamesi 4100 rejim kodu (=Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı rejimi) ile D5-A muafiyet ve ithalat kodu düşülerek, karşılığında İhracat ise 3141 rejim kodu ile gerçekleştiriliyor.

Kaynak : Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi

Google : dahilde işleme izin belgesi geri ödeme sistemi

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş