Dahilde işleme rejimi telafi edici vergi

Dahilde işleme rejimi telafi edici vergi

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Dahilde İşleme Rejiminde ortaya çıkan bir olgudur. Dahilde işleme rejimi telafi edici vergi’ aslında  gümrük vergisidir.

Dahilde İşleme Rejimi mantığında bir mal gayri milli olarak yurda girer , dolaşır ve gayri milli olarak yurt dışı edilir. Bunun nedeni ise Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen mal gümrük vergileri ödenmeksizin teminata bağlanmak sureti ile kullanılması ve bu ithalatın karşılığında ihracatının yapılacak olmasıdır. Çünkü gümrük vergileri ödenmiş mal millileşmiş maldır.

Avrupa Birliği anlaşmaları çerçevesinde , bu ülkelere yapılacak olan ihracatlara konu olan ürünlerin menşei , ihracat sırasında düzenlenecek olan serbest dolaşım belgelerinin türünü belirler. (Serbest dolaşım belgeleri ve ülkeleri) AB,STA,EFTA,Çapraz kümülasyon’a tabi olan ülkelere ihracat yaparken düzenlenmesi gereken AT,EUR-1,EURO-MED belgeleri aynı zamanda bir malın menşeini ifade ettiğinden , bu serbest dolaşım belgelerini düzenlemek sureti ile ihracat yapılması sırasında , ihrac konusu malları oluşturan girdilerinin vergilerinin ödenmiş yani diğer bir ifade ile ihraç malının millileşmiş olması şartı aranmaktadır. Buradan çıkışla, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen ürün ve/veya ürünlerden elde edilen ihraç ürününün AB,STA,EFTA,Çapraz kümülasyon’a tabi olan ülkelere ihracı sırasında Telafi Edici Vergi adı altında ithalat sırasında muaf tutulan gümrük vergisi tahsil edilmektedir.

Sadece hem euro-med hem eur-1düzenlenen  ülkeler olan, Fas, Tunus, Suriye, Cezayir , Mısır ve Ürdün ülkelerine EUR-1 düzenlenmesi halinde Telafi Edici Vergi ödenmesine gerek olmadığı gibi Euro-Med düzenlenmesi halinde Telafi Edici Vergi ödenmesi gerekmektedir.

Üçüncü dünya ülkesi olarak tabir ettiğimiz sadece menşe şahadetnamesi düzenlenerek Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ihracatlarda yine Telafi Edici Vergi aranmamaktadır.

Telafi Edici Verginin Hesaplanması

Telafi Edici Vergi Birim Tutarı, gümrük vergisinden muaf olan ithalat beyannamesinin gümrük vergili kaleminde yer alan İstatistiki Kıymetin , adede bölünerek birim fiyatın belirlenmesi sonrası gümrük vergisi oranı ile çarpımı sonucu elde edilir.Ortaya çıkan rakam US Dolar biriminde olup ihracat sırasında ödenmesi gereken Telafi Edici Vergi ise bu tutarın ihracat beyanname adedi ve tescil tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış kuru ile çarpılarak elde edilir.

Bu hassas dengeyi kurmak ve belgelerinizde telafi edici vergi yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmek , en doğru şekilde hesaplamak yolunda Eksper Dış Ticaret  Danışmanlığın bilgi, tecrübe ve pratik çözümlerinden  yararlanmaktan büyük fayda göreceğinizi garanti ediyoruz..

Telafi Edici Verginin Ödenmesi

Belge kullanımı sırasında , İhraç ürüne ait ithalat beyannamelerinde vergi tahakkuk etmiş girdilerinin , bir birim  ihracat miktarı için yapılacak hesaplamalar sonucu ortaya çıkan Telafi Edici Vergi ihracat beyannamesinin tescili sırasında , ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’ne ödenmektedir.

Eğer Belge kapsamında AB,STA,EFTA,Çapraz kümülasyon’a tabi olan ülkelere yapılacak ihracat var ise , ilk gümrük vergisinden muaf olarak belge kapsamında yapılan ithalat sonrası  ihracat sırasında ödenecek Telafi Edici Vergi (TEV) hesabını gösterir TEV TAHAKKUK FORMU ,TEV tutarını oluşturan ve Tahakkuk Formunda yer alan ithalat beyanname ve fatura fotokopileri ile gümrük müşaviriniz kanalı ile  gümrüğe başvuruda bulunulması gerekmektedir.İhracat sırasında ödenen TEV karşılığında alınan makbuz aslı  Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt kapaması sırasında İhracatçılar Birliği’ne tevsik edilmektedir

Telafi Edici Verginin ihracat beyannamesinin tescili sırasında ödenmesi esastır. Beyannamenin 44. Hanesinde TEV beyanında bulunulmuş ve tescil sırasında ödenmemiş ise, beyannamenin kapama işlemi tamamlanmaz ve ödeneceği güne kadar gecikme zammı tahakkuk eder.

Telafi edici vergi hesap tablosu

2006/12 tebliğ gereğince Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında vergi tahakkuk eden fakat muaf tutularak ithalatı gerçekleştirilen girdilerden elde edilen mamüllerin  ATR, EUR.1 (Ürdün, Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Suriye hariç) , EURO-MED, Fatura Beyanı düzenlenerek ihracı sırasında , ihracat beyannamesi bazında ödenen telafi edici verginin , ihracat ve ithalat beyannamesi bazında hesabını gösterir tablodur. Belge kapsamında yapılan 3. Ülke ihracat karşılığı girdi miktarı toplam vergi muafiyetli ithalattan düşülmek sureti ile hesaplama yapılır.

(TEV TABLOSU)

Tablo hazırlanırken, tüm bilgilerin Dahilde İşleme İzin Belgesi ve kapsamında yapılan işlemlerin evrakları ile birebir aynı olması esastır.

Telafi Edici Vergi hesap kontrolü’nün sorumluluğu tamamen İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliklerine aittir.

Telafi Edici Vergi Faiz Hesabı

Telafi Edici Vergi hesaplamasında ihracat beyannamesi bazında eksik ödenen TEV tutarlarının faiz hesabı , https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp?   adresinden gecikme zammı butonu seçilerek yapılır. Bu tablo üzerine vade kısmına ödemesi eksik kalan ihracat beyannamenizin tarihi , tarih kısmına eksik tutarın ödeneceği tarih ( müracaat evraklarının hazırlanma süreci göz önünde bulundurularak 10 günlük bir opsiyon konulmasında fayda vardır) , miktar kısmına ise eksik kalan tutar yazılmak sureti ile işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu hesap sonucu, eksik tutarın kendisi ve zammı birlikte olmak üzere ödenecek tutar ortaya çıkacaktır.
İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliklerince eksik ödendiği tespit edilen Telafi Edici Vergi’nin faiz hesabının kontrolü gümrüklerin sorumluluğu altındadır.

Telafi Edici Verginin Mahsubu

Telafi Edici Vergi tablosunda , TEV’i eksik ödenen ve fazla ödenen ihracat beyannameleri bir arada bulunabilir. Bu durumda , eksik ödenen ihracat beyannamelerinin TEV tutarları fazla ödenen beyannamelerin tutarlarına mahsup edilmek sureti nihai sonuca ulaşılabilir.

Mahsupta dikkat edilmesi gereken en önemli husus , eksik tutarlı ihracat beyannamesinin tarihidir.Beyanname tarihi , mahsup edilecek olan ihracat beyannamesinin tarihinden önce ise zam işletilir. Eğer eksik tutarlı beyannamenin tarihi fazla tutarlı mahsup edilecek beyannamenin tarihinden önce ise zam işletilmeden ana parasının mahsubu yapılır.

Bu hesaplamaların telafi edici vergi tablosunda mutlak suretle gösterilmesi gerekmektedir.

Telafi Edici Verginin Geri alınması

Dahilde İşleme İzin Belgesi bazında, fazla ödenen Telafi Edici Vergi tutarları Belge’nin ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 yıl içersinde geri alınabilir. Geri alma müracaatları ,bağlı bulunduğunuz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği kanalı ile fazla ödendiği tespit edilen ihracat beyannamelerinin ilgili gümrüklerine yapılır. Bu müracaatlar sırasında , bağlı bulunduğunuz İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından bu belgeye ait hiçbir eksik ödemenin kalmadığına , belgenin ihracat taahhüdünün kapatılmış olduğuna  dair yazısı ile  bu tutarın doğruluğunu ispat eden Birlikçe onaylanmış Telafi Edici Vergi Tablosuna ihtiyaç vardır. Gümrükler bazında icmal şeklinde hazırlanan ve İhracatçılar Birlikleri tarafından onanan tablolar her bir gümrüğe ayrı ayrı gönderilir. Bu yazılar ekine ihracat beyannamelerinin ve TEV Makbuzların asılları konarak, müracaat süreci tamamlanır.

Gümrük tarafından beyannameler,makbuzlar ve tablo kontrol ederek uygun bulması halinde, ilgili Saymanlık Müdürlüğü’ne veya Mal Müdürlüğü’ne ödenmesi için uygunluk yazısı gönderilir.

Tebliğ gereği gümrükler bu tutarı 3 ay içinde geri ödemekle yükümlüdür. Müracaat tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmeyen vergiler için , gecikme zammı uygulanır.

Telafi Edici Verginin Yönetilmesi

Önceden İhracat’ta Telafi Edici Vergi Uygulaması : İthalat gerçekleşmeden belge kapsamında tercihli tarife ülkelerine yapılan ihrac konu malın üretiminde kullanılan girdilerin, sonradan yine belge kapsamında gümrük vergisinden muaf ancak tev doğuracak ithalatların yapılması sözkonusu ise , önceden yapılan ihracat beyannamelerin 44. Hanesine “ÖNCEDEN İHRACAT” şerhi düşürülmelidir. İthalat beyannamesinin tescili sırasında ise, bu beyanname konu girdinin önceden ihracatı yapılan hangi ihracat beyannamelerde kullanıldığını gösterir tev tablosu düzenlenerek ilgili gümrüğe başvurulur. İthalat sırasında doğan vergi, ilişkilendirilen ihracat beyannamelerinin tescil tarihindeki kur üzerinden hesaplanarak ödenir. Herhangi bir gecikme zammı uygulanmaz.

Önceden İthalat’ta Telafi Edici Vergi Uygulaması : İhraç konusu malın üretiminde kullanılacak ve belge kapsamında gümrük muafiyeti ile ithal edilecek girdi , daha sonradan yapılacak olan ihracatların varış ülkelerine göre tev doğurması söz konusu ise , ithalatın yapılmasının ardından , TEV TAHAKKUK Formu düzenlenerek ekine ithalat beyanname ve fatura fotokopileri de konmak sureti ile gümrük müşavirinize iletmeniz gerekmektedir. Bu Formda hesaplanan birim tev tutarı ihracat tescili sırasında beyanname bazında gümrüğe ödenmesi gerekmektedir. Zamanında ödenmeyen TEV için ise gecikme zammı uygulanır.

Kaynak : Telafi edici Vergi

Google : Telafi Edici Vergi

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş